Activiteiten van BFPVS en van haar leden

"25 jaar transversaliteit om het veiligheidsgevoel te bevorderen", Nationaal colloquium van het Belgisch Forum op 19/5/2020

Dit jaar viert het Belgisch Forum vzw [1] haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande studiedag vormt een unieke gelegenheid om te debatteren over praktijkervaring en de perspectieven van de betrokken actoren. Deze samenkomst zal resulteren in een gedetailleerd verslag waar de verzamelde ervaringen en expertise gebundeld worden tot een aantal concrete beleidssuggesties.

Vandaag staan lokale overheden voor een heel aantal uitdagingen. Door de snelle sociale verandering staat de samenleving onder druk. De groeiende economische ongelijkheid tast de sociale cohesie aan, die de basis vormt voor veiligheid en veiligheidsgevoel. Daarom wenst het BFPVS de expertise rond deze onderwerpen te versterken en stappen te zetten naar een geïntegreerd en holistisch beleid dat de verschillende bestuursniveaus met elkaar in contact brengt. Alsook wensen we dit beleid zo duurzaam mogelijk te maken en de financiële haalbaarheid te optimaliseren. Door sociale inclusie te bevorderen, kan de individuele burger versterkt en geactiveerd worden om burgerparticipatie te vergroten en conflicten veeleer te voorkomen dan te genezen.

Om deze ambitie te realiseren, wensen wij uw aanwezigheid zodat deze uitwisseling van kennis zo breed mogelijk verloopt en de aangereikte beleidsuggesties afgestemd zijn op de noden van lokale actoren. Ook nodigen wij u uit uw medewerkers aan te spreken en mee uit te nodigen. Enkel door samenwerking is een geïntegreerde aanpak over de bestuursniveaus heen mogelijk en kan de visie van veiligheid als gemeenschappelijk goed realiteit worden.

Daarom vragen wij u alvast de datum van 19 mei 2020 in uw agenda vast te stellen en een mail te sturen naar dit adres, indien u geïnteresseerd bent om aan onze nationale studiedag over "Transversaliteit om het veiligheidsgevoel te bevorderen" deel te nemen. Deze studiedag zal doorgaan in het Karreveldskasteel in Sint Jans Molenbeek.

Voorlopige programma van ons 25-jarig jubileum

Met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

Voorgestelde thema’s van de 3 workshops

1/ Stedelijke veiligheid en sociale inclusie van personen met multiproblematieken : sociaal/school/professioneeluitval, verslaving, huisvesting/armoede/werkloosheid, geestelijke gezondheid, justitie en/of gewelddadig extremisme, …
2/ Lokale en duurzame multi-agency strategie over positief burgerschap en strijd tegen overlast en hinderlijke gedrag : (cyber)pesten/bullying/bashing, wildplassen, drugsconsumptie en harm reduction, openbare netheid (tags, afval), nachtsoverlast…
3/ Begeleiding van dubbele slachtoffers en rehabilitatie van daders tijdens en na de justitionele reactie : geweld, THB, 18-25jaar, vandalisme, FTF, Intrafamiliaal geweld, ...

De bedoeling van de workshops is om op het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties te focussen. Er is inderdaad nog nood aan afstemming tussen preventie, veiligheid, handhaving en sensibiliserend optreden en gezondheidszorg. Die samenwerking is bovendien nodig op verschillende vlakken:

Huidige lokale uitdagingen, pijnpunten en geopende vragen

1/ Wie/welke pilo(o)t(en) en met wie ? Wie neemt het voortouw in het opzetten van dergelijke multidisciplinaire samenwerking ?

2/ Welk aangepast wettelijk kader? Is er nood aan advies mbt het aanpassen van het bestaande wettelijk kader? Met die bedenking dat een kader nooit heiligmakend is. De toepassing blijft afhankelijk van mensen op bepaalde plaatsen en hoe vang je dat op?

3/ Hoe uitvoeren, evalueren en communiceren ? Belang en kracht van het netwerk spelen een hele grote rol, de schakels zijn personen, met eigen overtuigingen en visies, hoe ontwikkelen de lokale overheden met dat gegeven een uniforme werking en hoe vangen ze hiaten op?

We verheugen ons er alvast op om uw opmerkingen, uw lokale strategie, en uw eigen expertise of bijdrage over dit boeiende thema te ontvangen..

Voor meer informatie over onze vereniging en over ons 25 jaar promotie van lokale preventie en veiligheid.

Het beheerscomite van het Belgisch Forum vzw samengesteld door vertegenwoordigers van Stad Bergen, Brussel, Hoei, Luik, Moeskroen, Sint Jans Molenbeek, Sint Joost ten Node en Vilvoorde

[1Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2020 verenigt het BFPVS 65 Belgische steden en gemeenten. Het BFPVS maakt deel uit van het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden dit Forum telt 250 steden als lid. Volgens ons staat een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, dat op een evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving, centraal.

Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus, maar ook een lokale handhaving met een sterke transversaliteit tussen de gemeentelijke diensten, de politiezone en justitie.

Thema's van dit artikel

Agenda